Thai : Eng    
  ประวัติบริษัท
  การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
  Vision/Mission
  รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
  ประวัติคณะกรรมการ
  การสร้างโรงงานแห่งที่ 2
 
     Vision (วิสัยทัศน์)

          “เป็นศูนย์กลางการผลิต และจำหน่ายเหล็กแปรรูปชั้นนำที่มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำในอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2020”


     Mission (พันธกิจ)
    1. ใช้ความแตกต่างในการพัฒนาคุณภาพการผลิต และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตรวจสอบ การตั้งศูนย์กระจายสินค้า และการสนับสนุนงานบริหารต่างๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
    2. สร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจและรักษาระดับความสัมพันธ์ที่ดีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
    3. สนับสนุนให้พนักงานเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าและพนักงานเอง
    4. บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบบรรษัทธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทในเครือ
     เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

          บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กที่มีคุณภาพ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่อเหล็กที่จะมีการเติบโตในอัตราที่สูงมากในอนาคต นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่จะเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร โดยให้บริการผลิตเหล็กรูปพรรณต่างๆตามขนาดที่ลูกค้ากำหนดไม่ว่าจะเป็น เหล็กรูปพรรณต่างๆ เหล็กแผ่น เหล็กม้วน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการซื้อสินค้าและนำไปใช้ได้เอง ตามอัตราส่วนของการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

          เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทได้กำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท มีการพัฒนาและการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการตามข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และ ISO/TS16949

 
 
 
 
 
สำนักงานใหญ่: เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ (02)383 4100 (100 lines) โทรสาร (02)383 4102
Email : info@asiametal.co.th
Copyright 2007 Asia Metal Public Company Limited. All rights reserved.