Thai : Eng    
  ข้อมูลบริษัท
  ข้อมูลทางการเงิน
  ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
   การติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

       บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเริ่มแรก จำนวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น(Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนดและเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 549.97 ล้านบาท และเรียกชำระแล้ว 480.10 ล้านบาท และกลุ่มยงวงศ์ไพบูลย์ยังคงเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 35.22 ของทุนชำระแล้ว และกลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 14.37 ของทุนชำระแล้ว รวมทั้งกลุ่มสุธีรชัย ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 18.96 ของทุนชำระแล้วตามลำดับ (ปิดสมุดทะเบียนล่าสุดวันที่ 10 เมษายน 2558)

       กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ
       1. บริษัท เอส ที ซี สตีล จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กทั้งชนิดกลมและชนิดเหลี่ยม ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว (12 มิลลิเมตร) ถึง1 นิ้ว (25 มิลลิเมตร) โดยมีกำลังการผลิตท่อเหล็กทุกชนิดรวม 6,490 ตันต่อปี
       2. บริษัท แกรนด์เอเซีย สตีลโพรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอเซียเมทัลแฟบบริเคชั่น จำกัด เปลี่ยนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558) ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับศูนย์บริการเหล็ก (Coil Center)ตัดแผ่นและสลิทงานตามขนาดที่ลูกค้ากำหนดโดยมีกำลังการผลิตต่อปี 105,000 ตัน
       3. บริษัท สางสินค้าผ่านแดนเวียงจันทน์ จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 40.00 ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้า

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (AMC)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000176
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร โดยผลิตและจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 90/1 หมู่ 10 ถ.สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทล.331) ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : 0-2383-4100
โทรสาร : 0-2383-4101-2
เว็บไซต์(URL) : www.asiametal.co.th
 
 
ทุนจดทะเบียน : 549,973,800.00 ºÒ·
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 480,096,277.00 ºÒ·
 
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1.00 บาท

สารจากคณะกรรมการบริษัท

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

    

 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 •        คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบายการบริหารองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้

         หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

         หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

         หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

         หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

         หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • ข้อบังคับบริษัท
 • จริยธรรมทางธุรกิจ
 • นโยบายต่อต้านการทุจริต
 • สำนักงานใหญ่: เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ (02)338 7200 (100 lines) โทรสาร (02)383 4102
  Email : info@asiametal.co.th
  Copyright 2007 Asia Metal Public Company Limited. All rights reserved.