Thai : Eng    
  ข้อมูลบริษัท
  ข้อมูลทางการเงิน
  ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
   การติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

       บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเริ่มแรก จำนวน 30 ล้านบาท โดยกลุ่มนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ได้แก่ การจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น(Cold-Rolled) รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนดและเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณได้แก่ ท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (AMC)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000176
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร โดยผลิตและจำหน่ายเหล็กม้วน (Coiled) ทั้งชนิดรีดร้อน (Hot-Rolled) และชนิดรีดเย็น (Cold-Rolled) รวมทั้งเหล็กรูปพรรณ ได้แก่ ท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรับตัดและจำหน่ายเหล็กแผ่น (Sheet) และเหล็กม้วนสลิต (Slitting Coil) ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 90/1 หมู่ 10 ถ.สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ (ทล.331) ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : 0-2383-7222
โทรสาร : 0-2383-4101-2
เว็บไซต์(URL) : www.asiametal.co.th
 
ทุนจดทะเบียน : 549,973,800.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 480,096,277.00 บาท
 
(ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1.00 บาท

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

    

 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 •        คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติภายใต้นโยบายการบริหารองค์กรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทั้งพนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเกื้อกูลสังคมอย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงานทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. พรบ.บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้

         หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

         หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

         หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

         หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

         หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • ข้อบังคับบริษัท
 • จริยธรรมทางธุรกิจ
 • นโยบายต่อต้านการทุจริต
 • สำนักงานใหญ่: เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ (02)338 7222 (100 lines) โทรสาร (02)383 4101-2
  Email : [email protected]
  Copyright © 2019 Asia Metal Public Company Limited. All rights reserved.