Thai : Eng    
  ข้อมูลบริษัท
   นโยบายบริษัทฯ
  ข้อมูลทางการเงิน
  ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
   การติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
    แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 2566
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 2566
    แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
    แบบฟอร์มเสนอคําถามสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
    เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม AGM 2566
    แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา (แบบ ข) ปี 2566
    แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM (แบบ ก) ปี 2566
    หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมปี 2566
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
    AMC2022-03-003 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 2565
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 2565
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
    แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา (แบบ ข) ปี 2565
    แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM (แบบ ก) ปี 2565
    หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมปี 2565
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
    AMC2021E-06-001 แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
    AMC2021E-05-005 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
    AMC2021E-05-002 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    AMC2021E-05-001 แจ้งเปลี่ยนแปลงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี เป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
    AMC2021E-04-003 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนวันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล
    AMC2021E-04-001 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนวันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 2564
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 2564
    แบบฟอร์มเสนอคำถาม ประจำปี 2564
    แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ (แบบ ข) ปี 2564
    แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM (แบบ ก) ปี 2564
    หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ปี 2564
    มาตรการและแนวทางการป้องกัน COVID-19 ประจำปี 2564
    แบบแสดงข้อมูลคัดกรอง COVID-19 ประจำปี 2564
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 2563
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 2563
    แบบฟอร์มเสนอคำถาม ประจำปี 2563
    แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ (แบบ ข) ปี 2563
    แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM (แบบ ก) ปี 2563
    หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ปี 2563
    มาตรการและแนวทางการป้องกัน COVID-19 ประจำปี 2563
    แบบแสดงข้อมูลคัดกรอง COVID-19 ประจำปี 2563
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
    ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่ง
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
    ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
    ภาคผนวก นิยายของกรรมการอิสระ
    เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
    กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง
    แผนที่ ที่ตั้ง สถานที่ประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่ง
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
    ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
    ภาคผนวก นิยายของกรรมการอิสระ
    เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
    กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง
    แผนที่ ที่ตั้ง สถานที่ประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
    ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่ง
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
    ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
    ภาคผนวก นิยายของกรรมการอิสระ
    เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
    กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง
    แผนที่ ที่ตั้ง สถานที่ประชุม
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2566 ดาวน์โหลด
  27 เม.ย. 2566     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  9 มี.ค. 2566     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566
  8 มี.ค. 2566     เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
  23 ก.พ. 2566     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 (แก้ไข)
  23 ก.พ. 2566     แจ้งงดจ่ายเงินปันผล, กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  23 ก.พ. 2566     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
  09 ก.พ. 2566     แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2565 ดาวน์โหลด
  10 พ.ย. 2565     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
  10 พ.ย. 2565     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
  10 ส.ค. 2565     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
  10 ส.ค. 2565     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
  12 พ.ค. 2565     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
  12 พ.ค. 2565     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
  29 เม.ย. 2565     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  9 มี.ค. 2565     หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  8 มี.ค. 2565     AMC2022-03-003 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  28 ก.พ. 2565     AMC2022E-02-001 แจ้งจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
  25 ก.พ. 2565     AMC2022E-02-002 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ - โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี
  25 ก.พ. 2565     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
  25 ก.พ. 2565     AMC2022E-02-001 แจ้งจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  25 ก.พ. 2565     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไข
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2564 ดาวน์โหลด
  11 พ.ย. 2564     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
  11 พ.ย. 2564     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
  11 พ.ย. 2564     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
  10 พ.ย. 2564     แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
  01 ก.ย. 2564     SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564
  16 ส.ค. 2564     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
  16 ส.ค. 2564     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
  28 มิ.ย. 2564     มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  23 มิ.ย. 2564     AMC2021E-06-003 เรื่อง การเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน
  23 มิ.ย. 2564     AMC2021E-06-002 เรื่อง การเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน
  18 มิ.ย. 2564     AMC2021E-06-001 แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  07 มิ.ย. 2564     AMC-หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  17 พ.ค. 2564     AMC2021E-05-005 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  08 พ.ค. 2564     AMC2021E-05-002 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  05 พ.ค. 2564     AMC2021E-05-001 แจ้งเปลี่ยนแปลงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี เป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
  27 เม.ย. 2564     AMC2021E-04-003 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนวันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล
  27 เม.ย. 2564     AMC2021E-04-001 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนวันกำหนดสิทธิเพื่อรับเงินปันผล
  25 ก.พ. 2564     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
  25 ก.พ. 2564     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)
  25 ก.พ. 2564     เรื่องแจ้งจ่ายเงินปันผล กำหดการประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2563 ดาวน์โหลด
  13 พ.ย. 2563     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
  13 พ.ย. 2563     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
  17 ส.ค. 2563     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
  17 ส.ค. 2563     ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
  14 ส.ค. 2563     สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
  03 ส.ค. 2563     มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  20 ก.ค. 2563     แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
  29 พ.ค. 2563     AMC2020 เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น AGM
  15 พ.ค. 2563     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
  15 พ.ค. 2563     สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
  31 มี.ค. 2563     ขอเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และกำหนดงดจ่ายเงินปันผล
  24 มี.ค. 2563     รายการเกี่ยวโยงกันกรณีอนุมัติการค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการลงทุนบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด
  05 มี.ค. 2563     กำหนดงดจ่ายเงินปันผล,วาระ AGM ปี 2563
  26 ก.พ. 2563     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
  26 ก.พ. 2563     สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2562 ดาวน์โหลด
  25 พ.ย. 2562     ชี้แจงกรรมการถูกกล่าวโทษ
  12 พ.ย. 2562     สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
  12 พ.ย. 2562     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
  12 พ.ย. 2562     แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
  09 ส.ค. 2562     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
  09 ส.ค. 2562     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  2 ก.ค. 2562     เรื่องการเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข 1)
  1 ก.ค. 2562     เรื่องการเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
  28 มิ.ย. 2562     การเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
  13 พ.ค. 2562     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
  13 พ.ค. 2562     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  09 พ.ค. 2562     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  03 พ.ค. 2562     มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2562
  14 มี.ค. 2562     เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  27 ก.พ. 2562     กำหนดงดจ่ายปันผล,วาระ AGM ปี 2562
  27 ก.พ. 2562     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  27 ก.พ. 2562     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2561 ดาวน์โหลด
  13 พ.ย. 2561     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  13 พ.ย. 2561     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
  08 พ.ย. 2561     หนังสือแจ้ง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CFO
  28 ส.ค. 2561     หนังสือแจ้ง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CFO
  14 ส.ค. 2561     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  14 ส.ค. 2561     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
  14 พ.ค. 2561     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  14 พ.ค. 2561     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
  02 พ.ค. 2561     มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  27 เม.ย. 2561     มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 27 เม.ย. 2561
  12 เม.ย. 2561     เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  15 มี.ค. 2561     แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระเรื่องการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ วาระ AGM ประจำปี 2561
  28 ก.พ. 2561     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
  28 ก.พ. 2561     ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
  28 ก.พ. 2561     กำหนดจ่ายปันผล,แต่งตั้งกรรมการใหม่,วาระ AGM ปี 2561
  28 ก.พ. 2561     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
สำนักงานใหญ่: เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ (02)338 7222 (100 lines) โทรสาร (02)383 4101-2
Email : [email protected]
Copyright © 2019 Asia Metal Public Company Limited. All rights reserved.