Thai : Eng    
  ข้อมูลบริษัท
  ข้อมูลทางการเงิน
  ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
   การติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

       • ด้านการศึกษาปี 2564

              บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตเป็นผู่ใหญ่และเป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของสังคมไทย เราจึงมุ่งมั่นสร้างโอกาส สร้างอนาคตทางการศึกษา

   • โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชน ชุมชนโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

   • โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

   • โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนราชดำริ

   • โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษา “โครงการส่งน้องจบป.ตรี” โครงการที่เกิดจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

   • โครงการ การให้โอกาสทางการศึกษา โดยรับนักศึกษาฝึกงานภาคทวิภาคี จากวิทยาลัยการอาชีพเนิน ขาม ในรูปแบบอีอีซีโมเดล ( EEC-Model ) เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดย ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิค อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาการ บัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและความต้องการของสถานประกอบการ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564       • ด้านกีฬา สาธารณสุข และความปลอดภัยปี 2564

              บริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพบริษัทจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และมีการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งบริษัทยังได้จัดให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมในการเข้ารับการอบรมเรื่องอัคคีภัย และภัยอื่นๆโดยมีการซ้อมการดับเพลิงการอพยพหนีไฟประจำปีทุกๆปี เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวอนามัยซึ่งทำให้พนักงานที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กับสถานที่ทำงานบ้าน และตามชุมชุนที่อาศัยอยู่นอกจากนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างเสริมความสามัคคีของพนักงานในบริษัท กิจกรรมการแข่งขันกีฬานี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและความสามัคคี   • โครงการ “ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานในบริษัท” โดยบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการเป็นอยู่ของ พนักงานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จึงได้สร้างห้องน้ำเพิ่มเติม, มอบหน้ากากอนามัยรวมถึงเลี้ยง

       • ด้านสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนปี 2564

   • โครงการ “ช่วยเหลือชุมชนบางแก้วในสถานการณ์โควิด 19 ” โครงการนี้เกิดจากบริษัทที่ได้เล็งเห็น ความสำคัญและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนบางแก้วและชุมชนใกล้เคียงบริษัท ในสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเยียวยาและช่วยป้องกันโรคโควิด 19 โดยเลี้ยงอาหาร และบริจาคหน้ากาก อนามัย   • โครงการ “อาหารกลางวัน” โครงการที่เกิดจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อจัดหาอาหาร ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ

   • โครงการ “วีลแชร์เพื่อน้อง” โครงการที่เกิดจากมูลนิธิคนพิการไทย ที่ได้จัดหารถวีลแชร์เด็กและวีลแชร์ ปรับเอนนอนให้เด็กพิการและคนพิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทั่วประเทศ โดย บริจาครถวีลแชร์เด็กและวีลแชร์ปรับเอนนอน
   • โครงการ “ส่งมอบปฏิทินเพื่อเป็นสมุดอักษรเบรลล์สำรับผู้พิการทางสายตา” โครงการที่เกิดจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ เพื่อนำไปทำบัตรคำและสื่อการสอนอักษรเบรลล์ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนพิการทางสายตา โดยบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า


       • ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

              บริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูทรัพยากรด้านป่าไม้และระบบนิเวศน์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่โรงงานพนัสนิคมแล้ว ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 และในช่วงปลายปี 2564 ทางบริษัทฯมีแผนลงทุนเรื่องการติดตั้ง Solar Roof เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ   • โครงการ “ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย” โครงการที่เกิดจากมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ทางบริษัทจึงสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าในประเทศไทยให้รอดพ้นจากการถูกทารุณ รวมถึงสัตว์ ป่าที่บาดเจ็บ และพิการ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
สำนักงานใหญ่: เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ (02)338 7222 (100 lines) โทรสาร (02)383 4101-2
Email : [email protected]
Copyright © 2019 Asia Metal Public Company Limited. All rights reserved.