Thai : Eng    
  ข้อมูลบริษัท
  ข้อมูลทางการเงิน
  ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
   การติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

       • ด้านการศึกษา

              บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมด้านการศึกษา การให้ความสำคัญกับเยาวชนของชาติ ซึ่งจะเป็น กำลังสำคัญของประเทศ ที่จะทำให้ประเทศมีศักยภาพในการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ ศักยภาพด้านการเงิน เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากการ ปลูกฝัง ความสำคัญ และความเข้าใจ รวมถึง ทัศนคติที่ ดีในวัยเด็ก “โครงการปันน้ำใจให้น้อง”เป็นโครงการดีๆที่ทางทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคสิ่งของ/เครื่องใช้ ที่ไม่ใช้แล้ว เช่นเสื้อผ้า ของเล่นเด็ก หนังสือ เครื่องอุปโภค/บริโภค รวมถึงบริจาคเงินสบทบทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าบ้านนกขมิ้น

       ปี 2559

              - ร่วมสนับสนุนของรางวัลและมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) โดยให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อมสอดแทรกสาระความรู้ไปพร้อมกัน
              - โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนไทยสู่ความสำเร็จ ประจำปี 2559 โดย บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด(มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายมอบทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 1 ทุน ให้แก่ "เด็๋กหญิง กนกวลัย ศรีการักษ์" เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ณ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ทุนการศึกษา รายเดือน 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชน

              - กิจกรรม CSR ของสายงานพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารยูโอบี ร่วมกับ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด(มหาชน) ร่วมกันบริจาคและมอบสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับมูลนิธิสันติสุข สถานรับเลี้ยงเด็กชุมชนเคหะฉลองกรุง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559       • ด้านกีฬา สาธารณสุข และความปลอดภัย

       ปี 2558

              บริษัทให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ บริษัทจึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และมีการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยแพทย์และพยาบาล อีกทั้งบริษัทยังได้จัดให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมในการเข้ารับการอบรมเรื่องอัคคีภัย และภัยอื่นๆโดยมีการซ้อมการดับเพลิงการอพยพหนี้เพลิงประจำปี ทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2558 ได้มีการจัดทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาที่พนัสนิคม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวอนามัยซึ่งทำให้พนักงานที่ได้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะในสถานที่ทำงาน บ้าน และตามชุมชุนที่อาศัยอยู่ นอกจากนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างเสริมความสามัคคีของพนักงานในบริษัท กิจกรรมการแข่งขันกีฬานี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีการแจกรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศลำดับ1 รางวัลรองชนะเลิศลำดับ2 และรางวัลชมเชยด้วย
       • ด้านสังคม

       ปี 2558

              ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบ จัดให้มีการดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทตามความเหมาะสม อาทิเช่น

              - การบริจาคเพื่อสมทบกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสระสี่เหลี่ยม มูลค่า 50,000 บาท

       ปี 2559

              - ร่วมสนับสนุนชุดกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 7คน ประเพณีออกพรรษาของวัดหนามแดงประจำปี 2559 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด เล่นเกม และเพื่อเบาภาระของผู้ปกครองของเยาวชน
              - ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับมูลนิธิศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว       • ด้านสิ่งแวดล้อม

              คณะกรรมการ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป โดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรด้านป่าไม้และระบบนิเวศน์ ดังนั้นปี 2015 ทางบริษัทจึงมีนโยบายเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลคลองโคลน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำนักงานใหญ่: เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ (02)338 7222 (100 lines) โทรสาร (02)383 4101-2
Email : [email protected]
Copyright © 2019 Asia Metal Public Company Limited. All rights reserved.