Thai : Eng    
  ข้อมูลบริษัท
  ข้อมูลทางการเงิน
  ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
   การติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่ง
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
    ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
    ภาคผนวก นิยายของกรรมการอิสระ
    เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
    กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง
    แผนที่ ที่ตั้ง สถานที่ประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
    ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่ง
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
    ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
    ภาคผนวก นิยายของกรรมการอิสระ
    เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
    กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง
    แผนที่ ที่ตั้ง สถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  12 เม.ย. 2561     เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
  4 เม.ย. 2559     เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
  10 ส.ค. 2559      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
  10 ส.ค. 2559     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  10 ส.ค. 2559     งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
  09 ส.ค. 2559     แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงตราประทับ
  16 พ.ค. 2559      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
  16 พ.ค. 2559     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  16 พ.ค. 2559     งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
  05 พ.ค. 2559     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ฉบับเต็ม)
  29 เม.ย. 2559     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559
  25 มี.ค. 2559     เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
  02 มี.ค. 2559     กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559,งดจ่ายปันผล
  26 ก.พ. 2559     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
  26 ก.พ. 2559     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  26 ก.พ. 2559     งบการเงินรายปี 2558
  30 ธ.ค. 2558     การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนและรูปแบบธุรกิจในบริษัทย่อย
  13 พ.ย. 2558     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
  13 พ.ย. 2558     งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
  13 พ.ย. 2558      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  16 ต.ค. 2558      เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
  14 ส.ค. 2558     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
  14 ส.ค. 2558     งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
  14 ส.ค. 2558      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  25 มิ.ย. 2558     แจ้งกรรมการลาออก
  05 มิ.ย. 2558     แจ้งการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
  27 เม.ย. 2558     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
สำนักงานใหญ่: เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ (02)338 7200 (100 lines) โทรสาร (02)383 4102
Email : info@asiametal.co.th
Copyright 2007 Asia Metal Public Company Limited. All rights reserved.