Thai : Eng    
  ข้อมูลบริษัท
  ข้อมูลทางการเงิน
  ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
   การติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 2563
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 2563
    แบบฟอร์มเสนอคำถาม ประจำปี 2563
    แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ (แบบ ข) ปี 2563
    แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM (แบบ ก) ปี 2563
    หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ปี 2563
    มาตรการและแนวทางการป้องกัน COVID-19 ประจำปี 2563
    แบบแสดงข้อมูลคัดกรอง COVID-19 ประจำปี 2563
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
    ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่ง
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
    ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
    ภาคผนวก นิยายของกรรมการอิสระ
    เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
    กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง
    แผนที่ ที่ตั้ง สถานที่ประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่ง
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
    ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
    ภาคผนวก นิยายของกรรมการอิสระ
    เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
    กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง
    แผนที่ ที่ตั้ง สถานที่ประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
    ข้อมูลกรรมการที่ครบวาระและได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่ง
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
    แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
    ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
    ภาคผนวก นิยายของกรรมการอิสระ
    เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
    กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกคะแนนเสียง
    แผนที่ ที่ตั้ง สถานที่ประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2563 ดาวน์โหลด
  31 มี.ค. 2563     ขอเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และกำหนดงดจ่ายเงินปันผล
  24 มี.ค. 2563     รายการเกี่ยวโยงกันกรณีอนุมัติการค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการลงทุนบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด
  05 มี.ค. 2563     กำหนดงดจ่ายเงินปันผล,วาระ AGM ปี 2563
  26 ก.พ. 2563     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
  26 ก.พ. 2563     สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2562 ดาวน์โหลด
  25 พ.ย. 2562     ชี้แจงกรรมการถูกกล่าวโทษ
  12 พ.ย. 2562     สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
  12 พ.ย. 2562     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
  12 พ.ย. 2562     แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
  09 ส.ค. 2562     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
  09 ส.ค. 2562     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  2 ก.ค. 2562     เรื่องการเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข 1)
  1 ก.ค. 2562     เรื่องการเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
  28 มิ.ย. 2562     การเข้าลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
  13 พ.ค. 2562     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
  13 พ.ค. 2562     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  09 พ.ค. 2562     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  03 พ.ค. 2562     มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2562
  14 มี.ค. 2562     เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  27 ก.พ. 2562     กำหนดงดจ่ายปันผล,วาระ AGM ปี 2562
  27 ก.พ. 2562     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  27 ก.พ. 2562     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2561 ดาวน์โหลด
  13 พ.ย. 2561     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  13 พ.ย. 2561     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
  08 พ.ย. 2561     หนังสือแจ้ง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CFO
  28 ส.ค. 2561     หนังสือแจ้ง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง CFO
  14 ส.ค. 2561     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  14 ส.ค. 2561     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
  14 พ.ค. 2561     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  14 พ.ค. 2561     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
  02 พ.ค. 2561     มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  27 เม.ย. 2561     มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 27 เม.ย. 2561
  12 เม.ย. 2561     เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  15 มี.ค. 2561     แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระเรื่องการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ วาระ AGM ประจำปี 2561
  28 ก.พ. 2561     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
  28 ก.พ. 2561     ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
  28 ก.พ. 2561     กำหนดจ่ายปันผล,แต่งตั้งกรรมการใหม่,วาระ AGM ปี 2561
  28 ก.พ. 2561     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2560 ดาวน์โหลด
  14 พ.ย. 2560     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  14 พ.ย. 2560     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
  11 ส.ค. 2560     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  11 ส.ค. 2560     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
  11 ส.ค. 2560     SEC News สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2560
  18 ก.ค. 2560     การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและอนุมัติการ ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
  14 ก.ค. 2560     อนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
  14 พ.ค. 2560     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  14 พ.ค. 2560     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
  28 เม.ย. 2560     AMC7E-005 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แบบย่อ
  24 เม.ย. 2560     ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)
  04 เม.ย. 2560     เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  27 ก.พ. 2560     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
  27 ก.พ. 2560     กำหนดจ่ายปันผล,แต่งตั้งกรรมการใหม่,วันปิดสมุดทะเบียน, วาระ AGM ปี 2560
  27 ก.พ. 2560     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
  26 ม.ค. 2560     การเข้าลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2559 ดาวน์โหลด
  10 พ.ย. 2559     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
  10 พ.ย. 2559     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  10 ส.ค. 2559      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
  10 ส.ค. 2559     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  09 ส.ค. 2559     แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงตราประทับ
  16 พ.ค. 2559      คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
  16 พ.ค. 2559     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  05 พ.ค. 2559     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ฉบับเต็ม)
  29 เม.ย. 2559     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559
  25 มี.ค. 2559     เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
  02 มี.ค. 2559     กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559,งดจ่ายปันผล
  26 ก.พ. 2559     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
  26 ก.พ. 2559     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2558 ดาวน์โหลด
  30 ธ.ค. 2558     การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนและรูปแบบธุรกิจในบริษัทย่อย
  13 พ.ย. 2558     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
  13 พ.ย. 2558      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  16 ต.ค. 2558      เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
  14 ส.ค. 2558     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
  14 ส.ค. 2558      สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  15 พ.ค. 2558     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
  15 พ.ค. 2558     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
  12 พ.ค. 2558     เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
  25 มิ.ย. 2558     แจ้งกรรมการลาออก
  05 มิ.ย. 2558     แจ้งการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
  27 เม.ย. 2558     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  26 มี.ค. 2558     กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558, งดจ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ
  02 มี.ค. 2558     ชี้แจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยระ 20
  02 มี.ค. 2558     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
  02 มี.ค. 2558     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
วันที่ประกาศ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2557 ดาวน์โหลด
  21 พ.ย. 2557     แจ้งการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
  14 พ.ย. 2557     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
  14 พ.ย. 2557     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
  04 พ.ย. 2557     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  14 ส.ค. 2557     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
  14 ส.ค. 2557     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
  16 พ.ค. 2557     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
  16 พ.ค. 2557     แจ้งการลงทุนในบริษัทร่วม(แก้ไข) 16 พ.ค. 2557
  15 พ.ค. 2557     ชื้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
  15 พ.ค. 2557     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
สำนักงานใหญ่: เลขที่ 55,55/1 หมู่ 2 ซอยวัดหนามแดง ถ. ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ (02)338 7222 (100 lines) โทรสาร (02)383 4101-2
Email : [email protected]
Copyright © 2019 Asia Metal Public Company Limited. All rights reserved.